Pożyczka Płynnościowa POIR

1. Pożyczka jest nakierowana na łagodzenie bezpośrednich lub pośrednich skutków sytuacji gospodarczej związanej z pandemią COVID-19 lub rosyjską agresją wobec Ukrainy, z przeznaczeniem na wsparcie MŚP z siedzibą lub prowadzących działalność gospodarczą na terenie województwa śląskiego,

2. Wartość Pożyczki nie może przekroczyć 1 mln zł,

3. Kwota wartości Pożyczki może zostać zwiększona do 1,5 mln zł, jeżeli udział wydatków inwestycyjnych Pożyczkobiorcy wspierających przejście na gospodarkę niskoemisyjną poprzez inwestycje mające na celu poprawę efektywności energetycznej oraz korzystania z odnawialnych źródeł energii wyniesie min. 30%,

4. Okres spłaty: do 72 miesięcy.

5. Karencja: do 6 miesięcy, przy czym karencja wydłuża okres spłaty Jednostkowej Pożyczki, jednak nie dłużej niż do 72 miesięcy.

6. Pożyczka jest oprocentowana:

  • na warunkach korzystniejszych niż rynkowe zgodnie z zasadami udzielania pomocy publicznej, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Funduszy I Polityki Regionalnej z dnia 8 września 2022 r. w sprawie udzielania pomocy w formie dotacji lub pożyczki ze środków programów operacyjnych na lata 2014‒2020 w celu wspierania polskiej gospodarki w związku z agresją Federacji Rosyjskiej wobec Ukrainy , przy czym oprocentowanie Jednostkowej Pożyczki jest stałe w całym okresie jej obowiązywania i ustalone jest w wysokości 0%,
  • na warunkach korzystniejszych niż rynkowe zgodnie z zasadami udzielania pomocy de minimis, o których mowa w Rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis, przy czym oprocentowanie Jednostkowej Pożyczki jest stałe w całym okresie jej obowiązywania i ustalone jest w wysokości 0%,
  • na warunkach rynkowych, według stopy referencyjnej obliczanej przy zastosowaniu obowiązującej stopy bazowej oraz marży ustalonej w oparciu o Komunikat Komisji Europejskiej w sprawie zmiany metody ustalania stóp referencyjnych i dyskontowych (Dz. Urz. UE C 14 z 19.1.2008 r. lub komunikatu zastępującego) oraz po przeprowadzeniu analizy ryzyka niespłacenia zaciągniętego przez przedsiębiorcę zobowiązania na podstawie wdrożonej i akceptowanej w sektorze finansowym metodologii wyznaczania współczynnika ryzyka.

W przypadku niespełnienia przez Pożyczkobiorcę jakiegokolwiek z warunków umożliwiających udzielenie pomocy de minimis/pomocy publicznej finansowanie jest udzielane na zasadach rynkowych.

7. Brak innych opłat i prowizji.

8. Przeznaczenie finansowania: W ramach instrumentu finansowane będą przedsięwzięcia polegające na zapewnieniu bieżącej płynności firmy lub odbudowie jej działalności w związku z trudnościami wynikającymi z bezpośrednich lub pośrednich skutków sytuacji gospodarczej związanej z pandemią COVID-19 albo rosyjską agresją wobec Ukrainy.

Środki z pożyczki mogą zostać przeznaczone na wydatki (kapitał) obrotowe lub inwestycyjne, w tym np.:

  • wynagrodzenia pracowników (w tym także składowe należne ZUS, US) oraz koszty personelu pracującego na terenie firmy, ale formalnie na liście płac podwykonawców,
  • zobowiązania publiczno-prawne Pożyczkobiorcy
  • spłatę zobowiązań handlowych, pokrycie kosztów użytkowania infrastruktury, w tym kosztów leasingu, najmu długoterminowego itp.,
  • zatowarowanie, półprodukty itp.,
  • inne wydatki niezbędne do zapewnienia ciągłości działania Pożyczkobiorcy,
  • wydatki inwestycyjne, np.:

- mające na celu rozwój produktów i procesów w przedsiębiorstwach lub zmianę modelu biznesowego;

- wspierające przejście na gospodarkę niskoemisyjną poprzez inwestycje mające na celu poprawę efektywności energetycznej oraz korzystania z odnawialnych źródeł energii.

9. Zabezpieczenie pożyczki może stanowić m.in. weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową, poręczenie osób trzecich, hipoteka, zastaw rejestrowy, blokada środków na rachunku bankowym oraz inne zaakceptowane przez PF.